Showing 1–20 of 56 results

HYBRID | 31% THC
$70.00$220.00
HYBRID-I | 26% THC
$55.00$150.00
HYBRID-I | 28% THC
$60.00$180.00
EDIBLES
EDIBLES
EDIBLES
EDIBLES
EDIBLES
EDIBLES
EDIBLES
EDIBLES
$26.00
INDICA | 33% THC

$180 OUNCES

Chrome (AAAA)

$60.00$180.00
HYBRID | 33% THC

$240 OUNCES

Cornbread (AAAAA+)

$75.00$240.00
HYBRID-I | 25% THC

$125 OUNCES

Cream Soda (AAA)

$50.00$125.00
HYBRID-I | 30% THC
$65.00$110.00
HYBRID-I | 26% THC

$150 OUNCES

Dynamite (AAA+)

$55.00$150.00
HYBRID | 25% THC
$55.00$150.00
HYBRID-I | 20% THC
$40.00$60.00
HYBRID-I | 22% THC
HYBRID-I | 31% THC

$220 OUNCES

Humble Pie (AAAAA)

$70.00$220.00

Custom Text

Rewards Rewards